//
Hvordan bedømmes min aflevering?

Hvordan din aflevering bedømmes afhænger naturligvis af, hvordan opgaveformuleringen lyder. Derudover kan du være blevet bedt om at fokusere på bestemte elementer i din aflevering, og så vægter det naturligvis højere end ellers.

Eksamen i skriftlig dansk

Når det gælder eksamensgenrerne er der dog nogle helt klare mål, som en lærer, og til en eksamen, censor vurderer din aflevering på baggrund af. Hvis du som elev ikke er blevet præsenteret for vurderingskriterierne, kan det være svært at forstå, hvorfor du får en bestemt karakter. Derfor præsenteres de kort herunder.

Vurderingskriterierne for skriftlig dansk står i læreplanen, hvor de faglige mål for mundtlig dansk i øvrigt også er formuleret.
Under punkt ”4.3 Bedømmelseskriterier” står følgende:

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens færdighed i:

 • skriftlig fremstilling, herunder genre- og formidlingsbevidsthed
 • at besvare den stillede opgave
 • relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode.

(Læreplanen for Dansk STX, 2010)

I vejledningen til læreplanen i dansk er bedømmelseskriterierne uddybet:

“Ved vurderingen af den skriftlige fremstilling lægges der vægt på, i hvilken grad eksaminanden er i stand til at udtrykke sig på et klart og velformuleret dansk, og i hvilken grad fremstillingen er sprogligt korrekt, herunder demonstrerer en sikker brug af tegnsætning. Der lægges tillige vægt på, om fremstillingen overholder opgavens formidlingsmæssige – herunder genremæssige – krav, samt om fokus er fastholdt, og om der vises overblik over struktur og progression.

Ved vurderingen af færdigheden i at besvare den stillede opgave lægges der vægt på, i hvilken grad besvarelsen er i overensstemmelse med opgaveformuleringen, i hvilken grad opgaven besvares udtømmende, og om det tilknyttede tekstgrundlag inddrages med vægt.

Ved vurderingen af eksaminandens færdighed i relevant anvendelse af danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder, lægges der vægt på, i hvilken grad eksaminanden demonstrerer sikker danskfaglig viden og på kvalificeret måde anvender fagets grundlæggende metoder, herunder analyse, fortolkning og perspektivering af tekster. ”Relevant” sigter til, om eleven formår at selektere i sin danskfaglige viden i forlængelse af tekstmateriale og opgaveformulering.”

(Vejledning for Dansk STX 2010)

Bedømmelsen tager udgangspunkt i de tre overordnede færdigheder, som beskrevet ovenfor, mens de faglige mål er selve grundlaget for vurderingen, dvs. en uddybning af det man forventer eleven skal kunne. De faglige mål er ifølge læreplanen følgende:

Eleverne skal kunne:

 • udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
 • beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber
 • dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
 • anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
 • anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier
 • analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
 • dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
 • demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 • demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen
 • navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus.

(Læreplanen for Dansk STX 2010)

Det er de samme faglige mål undervisningen til daglig planlægges efter, og som er grundlaget for den mundtlige prøve.

Discussion

No comments yet.

Leave a comment